طراحی و توسعه پرتال بیمارستانی چند زبانه تابان

image
image
image
image
image
image
image
image
projects

طراحی و توسعه پرتال بیمارستانی چند زبانه تابان

پلی کلینیک تابان

مشتری

پلی کلینیک تابان

تکنولوژی

Nuxt js (ناکست جی اس) Vue.js (ویو جی اس) Laravel (لاراول)