طراحی و توسعه پرتال خبری چند زبانه عمان خبر

image
image
image
image
image
image
image
image
projects
projects

طراحی و توسعه پرتال خبری عمان خبر

هلدینگ رسانه ای پارسینه

مشتری

هلدینگ رسانه ای پارسینه

تکنولوژی

Django (جنگو)